Oferta

Propozycja naszej stawki miesięcznej netto za wykonywanie nw. obowiązków związanych z obsługą Państwa podaje tabela nr 1.

Do obowiązków Zarządzającego – administratora będzie należało załatwianie spraw nie przekraczający zakresu zwykłego Zarządu nieruchomości oraz utrzymywanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym ponad granice normalnego zużycia, a w tym:

a) Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej a także przechowywania dokumentacji technicznej i powykonawczej.
b) Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem remontów zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli na dany rok kalendarzowy.
c) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, kontrolowanie wykonania i rozliczanie umów z dostawcami ww. mediów.
d) Troska o powiększenie przychodów Wspólnoty.
e) Windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w tym kosztów remontów tej nieruchomości.
f) Uaktualnienie miesięcznych opłat rozliczanych wspólnie (poza indywidualnymi opłatami), obejmujących gaz, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, z chwilą zmiany cen na powyższe dostawy lub usługi.
g) Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
h) Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji całej nieruchomości.

Organizacja oraz nadzór nad:

a) Przeprowadzaniem kontroli technicznych przewidzianych ustawą Prawo Budowlane.
b) Utrzymywaniem w należnym stanie porządku i czystości pomieszczeń użytkowych i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytkowania.
c) Bieżącą konserwacją nieruchomości oraz dokonywaniem napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości.
d) Usuwaniem awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.

Zarządzający jest odpowiedzialny za prowadzenie administracji i wykonywanie umowy tak, aby:

a) Ewentualne wady budynku, instalacji i urządzeń były usuwane w ramach gwarancji i rękojmi.
b) Urządzenia i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne były sprawne i spełniały wymogi określone obowiązującymi przepisami.

Zarządzający odpowiedzialny jest za prowadzenie wyodrębnionej dla nieruchomości wspólnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie budynku, terminowe regulowanie opłat i innych zobowiązań finansowych (chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali) oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

Zarządzający nie ponosi skutków finansowych i prawnych wynikających z nieuregulowania przez właścicieli ciążących na nich opłat lub wnoszenia ich z opóźnieniem.

Wszystkie operacje finansowe dotyczące przychodów i wydatków Wspólnoty będą prowadzone za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego Wspólnoty, przeznaczonego wyłącznie do rozrachunków finansowych Wspólnoty.

Zarządzający zobowiązany jest do przekazywania Zarządowi informacji finansowych Wspólnoty w rocznym sprawozdaniu z rachunku wyników.

Zarządzający udziela właścicielom i Zarządowi wszelkich informacji o stanie nieruchomości i gospodarce Wspólnoty. Zarząd otrzyma ją raz na pół roku.

Zarządzający przy wykonywaniu czynności jest zobowiązany stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Zakres oraz cena świadczonych przez nas usług, zostaną określone w umowie, po szczegółowych negocjacjach z poszczególnymi Wspólnotami.

Tabela nr 1

Firma “LIDER” proponuje następujące stawki netto miesięcznie za wykonanie obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością.

l.p. powierzchnia budynków administrowanie budynkiem
1. Budynki o powierzchni do 600 m² 500 zł
2. Budynki o powierzchni do 1000 m² 0,80 zł/m²
3. Budynki o powierzchni 1001-3000 m² 0,75 zł/m²
4. Budynki o powierzchni powyżej 3001 – 5000 m² 0,70 zł/m²
5. Budynki o powierzchni 5001 m² 0,65 – 0,55 zł/m²
do negocjacji

Prowadzimy bezpłatne poradnictwo dla zarządów i członków wspólnot:

telefonicznie w czwartki w godz. 16:00 – 18:00
pod numerem: (022) 619-26-43

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.